Obiectivul
general

Realizarea unui transfer de cunoştinţe ȋn domeniul eco-nano-tehnologiilor si materialelor avansate, integrand inovarea și dezvoltarea tehnologică furnizată de experiența, expertiza, cunoașterea științifică și infrastructura din domeniul materialelor avansate, pentru crearea unor sinergii specifice cu mediul economic național activ în acest domeniu.

Obiective derivate

Restructurarea mediilor industriale specifice intreprinderilor partenere prin ocuparea de poziţii competitive superioare prin eco-inovare, noi produse şi materiale cu valoare adaugată mare, tehnologii de obţinere materiale inovative, ecologice avantajoase din punct de vedere al consumurilor de materii prime şi de energie şi al costurilor de fabricaţie prin transfer de cunoştinţe în cadrul prezentului proiect.
Crearea unui mediu atractiv, transparent şi inovativ pentru firmele partenere pentru creşterea capitalului intelectual al acestora prin achiziţia unor produse de transfer de cunoştinte.
Dezvoltarea armonioasă a fiecărei întreprinderi partenere bazată pe transferul specific de cunoştinţe accesat prin proiect, care să conducă la un avans competitiv şi în concordanţă cu cererea proprie de piaţă şi nevoile societăţii.
Valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007, prin creşterea gradului de utilizare a infrastructurii cu 20% începand cu 2017.
Asigurarea unei legături funcţionale între activităţile de cercetare – dezvoltare - inovare şi mediul economic şi antreprenorial prin asigurarea unei colaborări permanente în legatură cu transferul de cunoştinte realizat în cadrul proiectului.
Cresterea competentelor angajatilor Departamentuilui Materiale Avansate INCDIE, în domeniul transferului de cunoştiinte, prin participarea directă la activităţile de implementare ale proiectului POC –Phoenix a unui număr de cel puţin 25 de salariaţi.
Scăderea timpului de răspuns cu 50% la solicitările întreprinderilor prin crearea şi up-datarea unei baze de date cu servicii/produse/tehnologii pe care D Mav INCDIE le poate oferi începând cu anul 2016.
Creşterea prestigiului, atractivităţii şi încrederii institutului pentru mediul economic din domeniul materialelor prin potenţarea unor viitoare activităţi de cercetare în interesul mediului industrial în urma transferului de cunoştinţe în cadrul proiectului. Direcţionarea cercetărilor şi inovării proprii către rezultate rapid asimilate de mediul economic şi în concordanţă cu nevoile societăţii.
Crearea în perioada 2016-2020 a minim 5 parteneriate de transfer de cunoştiinte ca răspuns la nevoile strategice de dezvoltare identificate de întreprinderi în scopul comercializării rezultatelor prin realizarea de produse/procese/tehnologii noi/îmbunătăţite, identificate ca fiind cerute de piaţa din România

Eco-nanotehnologii
Materiale Avansate

Domeniul de specializare inteligentă

Domeniul de specializare inteligentă în care este activ proiectul, Eco-nanotehnologii şi Materiale Avansate contribuie în mod efectiv asupra dezvoltării principalelor sectoare economice naţionale având un rol economic important şi cu influenţă asupra ocupării, generând o dinamică competitivă şi aducând un aport mare de inovare, dezvoltare tehnologică şi valoare adaugată in toate sectoarele economice industriale naționale

  • industria auto și componente
  • energie și management de mediu
  • tehnologia informațiilor și comunicațiilor
  • sănătate și produse farmaceutice
  • bioeconomie biofarmaceutică şi biotehnologii

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC).

Valoarea totală a proiectului - 14.862.900 lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national.


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României